Įvadas į dirbtinį intelektą profesinėse mokyklose Europoje

VšĮ “Robotikos mokykla” pradeda vykdyti Europos Komisijos programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą „Introducing Artificial Intelligence to Vocational Schools in Europe“ Projektui skirta 197712 EUR dotacija.

Inicijuoti profesiniam sektoriui skirtą projektą paskatino akivaizdus dirbtinio intelekto (DI) specialistų trūkumas Europos darbo rinkoje bei DI specialistų rengimo sukoncentravimas aukštojo mokslo srityje. Projektu bus siekiama pagerinti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) srities mokytojų ir mokinių žinias parengiant mokomąją medžiagą, skirtą DI pagrindų mokymui profesinėje mokykloje.

Projekto uždaviniai

1. Parengti mokomąją medžiagą, skirtą inovatyviam profesinio mokymo moduliui „Įvadas į dirbtinį intelektą“ sukurti. Modulis bus skirtas IKT profesijų mokiniams, turintiems bazines programavimo žinias.

2. Integruoti sukurtą profesinio mokymo modulį į kiekvienos partnerystės šalies arba organizacijos formalaus mokymo sistemą pagal kiekvienos šalies reikalavimus, siekiant projekto rezultatų tęstinumo ir su dirbtinio intelekto programavimu susijusių kvalifikacijų įtraukimo į nacionalines ir Europos profesinio mokymo sistemas.

3. Apmokyti IKT mokytojus ir suteikti naujų kompetencijų DI programavimo srityje, siekiant užtikrinti naujų įgūdžių perdavimą šios srities mokiniams bei mokymo veiklų tęstinumą projektui pasibaigus.

4. Išplatinti projekto metu sukurtą intelektinį produktą profesiniame ir kituose švietimo sektoriuose šalyse partnerėse ir už jų ribų.

Projekto metodologija

Mokomoji medžiaga, skirta naujam profesinio mokymo moduliui „Įvadas į dirbtinį intelektą“, bus kuriama technologijų srities ekspertų, dalyvaujant trijų šalių profesinių mokyklų atstovams. Tokiu būdu bus užtikrinamas intelektinio produkto aktualumas profesinio mokymo programų moksleiviams.

Sukurta mokymo medžiaga bus pilotuojama keturiose mokyklose partnerėse su tikslinės grupės moksleiviais. Pilotavimo metu bus vykdomas kokybinis tyrimas, kurio duomenys suteiks vertingos informacijos apie būtinas mokymo medžiagos korekcijas bei padės įvertinti mokymosi įtaką su DI programavimu susijusioms mokinių kompetencijoms. Projekto metu taip pat suplanuotas tarptautinis mokytojų mokymas naujų žinių ir įgūdžių DI srityje įgijimui.

Tarptautinio mokymo renginio, skirto mokiniams, metu bus organizuojama Scrum metodologija grįsta mokymosi veikla, kuri padės įvertinti jau įgytus mokinių įgūdžius ir įgyti naujų. Projekto veiklos bus užbaigtos sklaidos renginiais visose šalyse partnerėse, siekiant supažindinti visuomenę su projekto metu sukurtu intelektiniu produktu bei pasiektais rezultatais.

Planuojami rezultatai

Formaliai pripažintas naujas profesinio mokymo modulis „Įvadas į dirbtinį intelektą“.         

Nuosekli mokomoji medžiaga apie įvairias DI technologijas, skirta 60-iai kontaktinių valandų, įeinančių į minėto modulio sudėtį.  

Tyrimo ataskaita apie įgūdžių lygį prieš iš po intelektinio produkto testavimo mokinių ir mokytojų tikslinėse grupėse.

Mažiausiai 10 mokytojų, įgijusių naujų įgūdžių tarptautinių mokymų ir intelektinio produkto testavimo metu.

Mažiausiai 100 mokinių, įgijusių naujų įgūdžių DI srityje (žaidimų kūrimo, kompiuterinės regos bei autonominio vairavimo temomis).  

Mažiausiai 120 mokinių, mokytojų, švietėjų, švietimo srities politikų, verslo įmonių atstovų, supažindintų su projekto rezultatais sklaidos renginių metu keturiose šalyse.

Mūsų uždaviniai

„Robotikos mokykla“ vadovaus projekto veiklų įgyvendinimui ir intelektinio produkto kūrimui, kurs 20 val. apimties mokomąją medžiagą „Machine Learning Agents in Game Design“ temai, vykdys projekto eigos ir rezultatų sklaidą.  

Projekto partneriai atstovauja formaliojo ir neformaliojo švietimo sritį

1. VšĮ „Robotikos mokykla“ – projekto koordinatorė, inovatyvaus technologinio mokymo įstaiga;

2. Kauno informacinių technologijų mokykla – IKT mokymo programų ekspertė Lietuvoje;

3. IT4Kids, Vokietija – edukacinis startuolis, orientuotas į dirbtinio intelekto mokymo iniciatyvas;

4. MCAST – Maltos meno, mokslo ir technologijos koledžas, apima profesinį ir aukštąjį mokslą;

5. Turku savivaldybės švietimo skyrius, Suomija –  skyriui priklauso Turku profesinis institutas,

6. Seinajöki savivaldybės švietimo skyrius, Suomija – skyriui priklauso Sedu profesinis centras.

Projekto koordinatorė Akvilė Gerulskytė
[email protected]

Nr. 2020-1-LT01-KA202-078015 (liet. „Įvadas į dirbtinį intelektą profesinėse mokyklose Europoje“). Projekto trukmė – beveik dveji metai nuo 2020-10-01 iki 2022-07-31.